Politika kvality

MP-installation s.r.o., Vám poradí a pomôže zrealizovať Vaše požiadavky a predstavy v oblasti predmetu systému manažérstva kvality:

  • Realizácia vodoinštalačných a kurenárskych projektov
  • Realizácia projektov v oblasti aktívnych a pasívnych protipožiarných systémov

Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality a zaväzuje sa aplikovať všetky požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016. Riaditeľ spoločnosti sa vyhlásením v tejto politiky kvality zaväzuje že systém manažérstva kvality bude neustále zlepšovať, aby spoločnosť zabezpečila stále vyššiu úroveň spokojnosti svojich zákazníkov ako aj plnenie vytýčených cieľov kvality.

Hlavné zásady politiky kvality sú:

  • Prvoradou úlohou je uspokojovanie požiadaviek našich obchodných partnerov a zákazníkov. Túto úlohu považujeme za nepretržitý proces potrebný pre vytváranie a udržiavanie imidžu našej spoločnosti ako dôveryhodného a spoľahlivého partnera.
  • Naše projekty realizujeme tak aby sme v maximálnej miere uspokojovali potreby a očakávania zákazníkov. Nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia spokojnosti zákazníkov je znižovanie rozsahu nezhôd a reklamácií pri realizácii projektov.
  • Vytváranie korektných vzťahov so svojimi obchodnými partnermi a dodávateľmi je neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia.
  • Vytvárame prostredie, v ktorom každý zamestnanec má právo a povinnosť riadiť sa systémom manažérstva kvality a podieľať sa na riešení existujúcich a predchádzaní potenciálnych problémov. Našou snahou je chybám predchádzať, každú chybu považujeme za neprípustnú a snažíme sa odstrániť jej príčinu.
  • Vytvárame podmienky a postupy pre zachovanie vysokého bezpečnostného štandardu pracovného prostredia.